Language

9.11.2023

SVR Campus 2026 - Visio 2024-2026

SVR Campus 2026 kehittää virtuaalitodellisuutta sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan asiakaskohtaamisen, palveluosaamisen  ja sosiaalisen hyvinvoinnin oppimisympäristönä


Video 7.5.2022: Idea SVR Campus 2026-hankkeesta syntyi syksyn 2022 Luokka 2026 visiosta ja vuosien 2022-2023 kokeiluista.

Suomen ammattikorkeakoulut kouluttavat sosiaalihuollon työelämäkentälle sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on asiantuntemusta käyttää digitalisaation tuottamia mahdollisuuksia oppimisen ja asiakastyössä laadun ja vaikuttavuuden kehittämisessä. 

Iso osa Suomen sosionomi (AMK) koulutuksesta toteutetaan vuonna 2023 kokonaan verkossa verkkotutkintoina. Verkkotutkintovolyymin edelleen kasvattaminen mahdollistaa paikkariippumattoman koulutuksen, opiskelumatkaliikenteen vähentämisen, työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamisen, työntekijöiden saatavuuden varmistamisen myös kasvukeskusten ulkopuolella. Verkkotutkintovolyymin kasvattaminen vaatii myös uudenlaisia ja moderneja verkkotutkinto-opiskeluun suunniteltuja, sekä opiskelijahyvinvointia tukevia että laadukkaampaa verkko-oppimista tukevia oppimisympäristöjä.

FONE-hanke mahdollisti eSosionomi-yhteistyön ja sosiaalisen virtuaalitodellisuuden hyödyntämisen kokeilut

Video 14.3.2023: Kansallinen verkkotutkintoverkosto - hanke 2021-2023. Webinaaritallenne eSosionomi (AMK) verkostosta.

Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen Kansallinen verkkotutkintoverkosto -hanke (FONE-hanke) 2021-2023 on asettanut tavoitteeksi kehittää hankeaikana opiskeluhyvinvointia tukevia ja uudenlaista verkkotutkinto-opiskelijoiden oppimista tukevia ratkaisua.  Sosionomi (AMK) koulutukset ovat olleet edelläkävijöitä kokonaan verkossa toteutettavien, vuorovaikutteisten, videoneuvottelupohjaisten ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen keskittyvien koulutusten järjestämisessä. Turku AMK aloitti ensimmäisen verkkotutkinnon jo syksyllä 2017 ja muut ammattikorkeakoulut seurasivat nopeasti perässä. Seitsemän ammattikorkeakoulua ja sosionomi (AMK) koulutusyksikköä on muodostanut verkkotutkintojen yhteiskehittämiseen FONE hankeen eSosionomi-verkosto. Verkosto on lähtenytkin kehittämään FONE-hankkeen aikana yhteistyötä ja verkkotutkintojen oppimisympäristöä  kolmen yhteisesti valitun teeman puitteissa. 

Turun AMK:n sosionomi (AMK) opiskelijoiden Luokka 2026 virtuaalitodellisuuden kokeiluprojektit SVR Campus 2026 hankevalmistelun tukena

Video 14.3.2023: Kansallinen verkkotutkintoverkosto - hanke 2021-2023. Webinaaritallenne Luokka 2026 opiskelijaprojekteista.

Yksi FONE eSosionomi yhteistyön kehittämisteemoista on ollut sosiaalisen virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen js simulaatio-oppisen kehittäminen sosionomi (AMK) verkkotutkinto-opiskelijoiden oppimisympäristönä. Sosiaalisen virtuaalitodellisuuden hyödyntämisessä on tehty rohkaisevia kokeiluja neljässä Turun AMK:n sosiaali- ja kasvatusalan yksikön opiskelijaprojektissa vuosina 2022-2023 (Luokka 2026 opiskelijaprojektit). Syksyllä 2023 viiden opiskelijan tiimi tekee hankevalmistelutyötä, erilaisten virtuaalitodellisuutta hyödyntävien oppimisympäristöideoiden rikastamiseksi, toteuttamiskelpoisten ideoiden löytämiseksi ja esikonseptien muotoilemiseksi.

Hankevalmistelu alkoi syksyllä 2023

eSosionomi-verkoston ammattikorkeakouluista Turku AMK, Hämeen AMK ja Lapin AMK ovat valmistelleet vuonna 2023 hanketta nimeltä SVR Campus 2026. Syksyn 2023 aikana on oma-aloitteista ja aktiivista kiinnostusta SVR-kehitystyöhön osoittaneet myös Vaasan AMK ja Lab AMK, jotka ovat mukana alkuperäisen eSosionomi tiimin kanssa valmistelemassa hankehakemusta kehittämistyön rahoittamiseksi lähivuosien aikana.

Tällä hetkellä hankevalmistelu ja -hanke etenee seuraavien mm. askelien ja vision mukaisesti. 

  1. Haetaan parhaillaan rahoituskanavaa ja valmistellaan hanketta aikavälille 2024-2026
  2. Luodaan yhteistyössä kumppaniammattikorkeakoulujen sosionomi (AMK) koulutuksien ja ICT-kehittäjien kanssa verkkotutkintojen opintojaksojen opetusta tukeva sosiaalisen virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia hyödyntävä kolmiulotteinen, virtuaalitodellisuutta ja tekoälyä hyödyntävä oppimisympäristö
  3. Kumppaniammattikorkeakoulut hyödyntävät jatkossa alustaa sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa sekä muissa palvelualan koulutuksissa. SVR oppimisympäristön kehittämistyötä jatkokehitetään yhteistyössä rahoittajien, kansallisten ja kansainvälisten korkeakoulujen ja sosiaalisen virtuaalitodellisuuden kehitystyöhön erikoituneiden yritysten sekä oppimisympäristötoimittajien kanssa

Työpakettisuunnitelma

SVR Campus 2026 - hankkeen kehittämistyö- ja oppimisympäristövision kulmakivinä ovat kehittämishankkeen työpaketit:

  • TP 1. SVR Campus 2026 opiskelun tapahtumakeskus
  • TP 2. SVR Campus 2026 palvelusimulaatiot
  • TP 3. SVR Campus 2026 opiskeluhyvinvointia tukeva - "together-alue/alusta"  

Jokaiseen työpakettiin on tarkoitus liittää tutkimuksen, tuotekehityksen ja tuotteistamisen näkökulmat. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä kumppanina olevien ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden,  insinöörikoulutuksien, valittujen yliopistojen sekä sosiaalista virtuaalitodellisuutta kehittävien yritysten kanssa.

Yhteystiedot

Jos haluat pysyä kärryillä, liity Luokkalaisiin Facebookissa osoitteessa  https://www.facebook.com/groups/luokkalaiset.

Lisätietoja syksyn 2023 hankekehitysyhteistyöstä saat ammattikorkeakoulujen yhteyshenkilöiltä