Language

6.6.2022

Turun ammattikorkeakoulun arviointi 2022

Turun ammattikorkeakoulun auditointi on hyväksytty 18.5.2022.

Laatuleima on voimassa 18.5.2028.

Vahvuudet 

  • Koulutuksen suunnittelulla on vahva yhteys strategiaan, työelämätarpeiden ennakointiin ja alueen tarpeisiin. Turun ammattikorkeakoulun auditointi
  • TKI-toiminta on hyvin johdettua ja systemaattista sekä erityisesti alueellisesti vaikuttavaa. Toimintatavat ja tukitoiminnot tukevat avoimen tieteen edistämistä
  • Laatujärjestelmä on kattava ja se ohjaa ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämistä.
  • Jatkuvan oppimisen tiimin perustaminen mahdollistaa jatkuvan oppimisen systemaattisen kehittämisen. Tiimin toiminta on sitoutunutta ja reflektoivaa. 
Kehittämissuositukset 

  • Monialaisuuden ja koulutuksen sektoreiden välisen yhteistyön mahdollisuuksia tulee kartoittaa ja hyödyntää koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa nykyistä systemaattisemmin. Juhan tulkinta: Merkitseekö lisää osaamisalueiden yhteisiä opintoja?
  • Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laadullista seurantaa tulee kehittää kattavan määrällisen seurannan lisäksi. Juha tulkinta: Pitääkö saada enemmän työelämän ääntä kuluviin? Missä olemme olleet avuksi? Mitä konkreettista hyötyä yhteistyöstä on?
  • Laatujärjestelmän kehittämisessä on varmistettava, että tasapaino laatujärjestelmän ohjaavuuden ja innovatiivisen kokeilukulttuurin välillä säilyy. Juhan tulkinta: Onko Turun AMK:ssa riittävästi tilaa kokeilukulttuurille?
  • Jatkuvan oppimisen painoarvoa ammattikorkeakoulun strategiassa tulee vahvistaa. Juhan tulkinta: Pitääkö lisätä Campusonline ym. opintoja muille kuin omille tutkinto-opiskelijoille?