TRANSLATE MY HOMEPAGE: You can translate my homepage into your own language under the tab titles.

Language

18.11.2016

eSosionomi - SWOT-analyysia digitalisaatiota voimakkaasti hyödyntävästä oppimisympäristöstä

Opiskelu ja erityisesti ammatillisen- tai korkeakoulututkinnon suorittaminen verkko-opiskelijana herättää tunteita ja uhkaa suhteessa perinteiseen. 

Olenkin tässä perinteisen SWOT-analyysin tapaa lähtenyt hakemaan ja kirjaamaan yhteisöllisesti uhkien ja heikkouksien rinnalle kaikkia niitä vahvuuksia ja mahdollisuuksia, joita digitalisaatiota voimakkaasti hyödyntävä oppimisympäristö voi tuoda.

Pyrin tässä tarkastelussa kuljettamaan rinnalla ainakin seuraavia näkökulmia: 
 1. Teknologia ja digitaalinen oppimisympäristö
 2. Oppiminen ja sosionomi (AMK) ammatin osaamiskompetenssien saavuttaminen
 3. Opiskelun ja opiskelijan näkökulma
 4. Ammattikorkeakoulun näkökulma
 5. Sosiaalialan työn näkökulma
Tämä SWOT-analyysi ei ota kantaa tai lupaa mitään suhteessa Turun ammattikorkeakoulun "eSosionomi"-tutkinnon tulevaan sisältöön tai käytännön toteutukseen. 

Pohdinta perustuu henkilökohtaiseen, mutta toivon että jatkossa myös laajasti kollegoitteni, opiskelijoiden ja alan ammattilaisten sekä "inhorealistisiin" että innovatiiviseen  asiakas-, käyttäjä- että asiantuntija-visioon digitalisaatiota voimakkaasti hyödyntävästä oppimisympäristöstä. Toivon erityisesti, että oman ammattikorkeakoulun sisältä mukaan SWOT-analyysin rakentamiseen mukaan lähtevät myös kouluttajia muilta aloilta: tradenomien (trad), insinöörien (insi), kulttuurintuottajien (kultt) ym. opettajia ja koulutuksen kehittäjiä.

Koska olen ollut tässä voimakkaasti digitalisaatiota hyödyntävän oppimisympäristön SWOT-analyysissa pelinavaaja, ovat omat ajatukseni tässä yhteydessä ilman nimikirjaimia. Sitä mukaan kun saan asian suhteen lisää muotoiltuja ajatuksia jostain näistä viidestä tai uusistakin näkökulmasta, lisään niitä tänne nimikirjaimilla ja viittauksella alaan (esim. jk-sos) varustettuina.Eli kommentoikaapa asiaa tämä blogikirjoituksen yhteydessä, somessa missä asian törmäättekin. Jos luontevammalta tuntuu ja niin menee: sähköpostitse, puhelimella tai käytäväkeskusteluissakin. Pyrin lisäämään kaikki saamani ajatukset asian tiimoilta tähän "dokumenttiin".

Haasteet ovat työelämässä ja koulutuksessa isoja, mutta aikaa kohdata kehittämistyön tiimoilla vähän. Olkoon tämä yksi väline yhteiseen keskusteluun.

---------------------------------------------------------------------------------------
YHTEISÖLLISESTI TUOTETTUA  SWOT-ANALYYSIA
Digitaalisaatiota voimakkaasti hyödyntävä oppimisympäristö
----------------------------------------------------------------------------------------

1. Vahvuudet (Strengths)
----------------------------------
 • Tietoverkon hyödyntäminen oppimisympäristössä mahdollistaa matkustamiseen käytetyn ajan ja rahan siirtämisen opiskelijan opiskeluun (aikaa perheelle, bussirahat kirjan ostamiseen)
 • Opiskelu ei ole sidottu Turussa asumiseen tai Turkuun matkustamiseen
 • Opiskelu on päivittäisen ja viikoittaisen opiskelun ajankäytön suunnittelun näkökulmasta opiskelijalähtöistä
 • Opiskelija voi opiskella tutkintoa mistä tahansa Suomen kunnasta tai maapallon valtiosta käsin (harjoittelumahdollisuudet ja alan työntekijöiden tapaaminen ei kuitenkaan onnistu esim. Antartiksella). Eli ulkomailla asuva suomalainen voi suorittaa suomalaisen sosionomi (AMK) tutkinnon
 • Turun ammattikorkeakoulu on eturivin ammattikorkeakouluna hyödyntämässä, tutkimassa, kehittämässä ja kokeilemassa digitalisaatiokehityksen mahdollisuuksia sosiaalialan oppimisessa ja työssä
 • Sosiaalialan työelämä saa työelämään digitaalisissa ympäristöissä työskentelemään tottuneita ammattilaisia
 • Esteettömyys: Mahdollistaa liikuntarajoitteisen tutkinto-opiskelun (uusi oma)
2. Heikkoudet (Weaknesses)
--------------------------------------
 • Digitaalisen oppimisympäristön riippuvuus "oppimisteknologisen ympäristön hallinnointiin" osallistuvien ylläpitäjien ja teknologiatoimittajien toimista ja työn laadusta
 • Perinteinen, kasvokkain tapahtuva, non-verbaalista maailmaa ja nopeaa reagointia vaativa ja mahdollistava vuorovaikutus ja sosiaalinen toiminta. Voidaanko sitä oppia, kokea tai toteuttaa digitaalisessa maailmassa lainkaan?
3. Mahdollisuudet (Opportunities)
--------------------------------------------
 • Opiskelijat saavat koulutuksesta hyvät ja monipuoliset tv t-taidot ja oppivat kriittisen tiedonlukutaidon..-> tavoitteena moniosaaja huippusosionomi, joka hallitsee myös "etävastaanottojen" pitämisen (ks-tehu)
 • Henkilökohtaisempi kohtaaminen kuin suurryhmässä; introverttien parempi pääsy ääneen (vt-hallinto)
 • Verkko-opiskelijat luovat ammatillisia verkostoja ja kontakteja myös kotiseutunsa ulkopuolelle (ms-hallinto)
 • Kaupunkiseutujen ulkopuolelta tulevat verkko-opiskelijat alueellisesti tasaisemman ammattilaisten jakautumisen myös syrjäseuduille > kotipaikkakunnalle jäävät lisäävät ammattitaitoisen työvoiman tarjontaa (oma uusi)
 • Moniammatillisten verkkoyhteisöjen rakentaminen (oma uusi)
 • Luoko virtuaalisuus uusia mahdollisuuksia asiantuntijaverkostojen kehittämiseen (oma uusi)
 • Verkko-opiskelu tukee opiskelijan kykyä tehdä ohjaustyötä erilaisissa sähköisissä toimintaympäristöissä ja ohjata asiakkaita e-palvelujen käytössä (sk-sos)
4. Uhat (Threats)
-----------------------
 • Opitaanko digitaalisessa vuorovaikutuksessa ja oppimisympäristössä perinteisten vuorovaikutus- ja kohtaamistilanteiden taitoja
 • Ovatko verkko-opiskelijat ei-sosiaalisia sosionomeja?
 • Uhkana näen yhteisöllisyyden ylläpitämisen. Ryhmäkeskustelut, virtuaalisemmat ja tiimityöskentely jnkv tukevat! (ks-tehu)
 • Jäävätkö verkko-opiskelijat kotipaikkakunnille ja kotimaakuntiin, eivätkä tulekaan panoksellaan hyödyttämään ammattikorkeakoulumaakuntaa (oma uusi)
 • Verkko-opiskelija ei sosiaalistu ja integroidu korkeakouluyhteisöön, eikä hänellä mahdollisuutta monialaisuuteen (tämä kyllä ehkä arkea nykyisillä monimuoto-opiskelijoillakin) > kts. mahdollisuus (oma uusi) 
 • Valintamenettely ei tunnista alalla ja verkko-opiskelussa heikosti selviytyviä ja puutteelliset itsenäisen opiskelun valmiudet omaavia opiskelijoita (sosiaalialan opettajatiimissä 22.11 laajasti keskustelussa ollut asia)
 • Asiantuntijaverkostossa toimiminen ja dialogi, jääkö välille? (an-vaasan amk)
Kommentointiin osallistuneet:
 • ks-tehu, vt-hallinto, ms-hallinto, sosiaalialan opettajatiimi, an-vaasan amk, sk-sos