Language

20.9.2014

Oppimateriaalipankki

Tältä sivulta löytyy erilaisia linkkejä omien opetus, tuotekehitys ja palvelutoiminnan materiaaleihin ja internetin palveluihin. 

Turun ammattikorkeakoulun opetukseeni liittyvät oppimateriaalit löytyvät opintojaksojen toteutussuunnitelmista ja jaksokohtaisista oppimateriaaleista.

Sisällysluettelo

A. Oppiminen ja oppimisympäristöt

Huom: Opintojaksojen nimet, sisällöt ja laajuudet Ops2014- mukaiset
 • Opintojakso: 7081157 Kunta palvelujen tuottajana 5 op
 • Opintojakso: 7081158 Yrittäjyys hyvinvointipalveluissa 5 op
 • Opintojakso: 7081159 Työyhteisötaidot ja viestintä 5 op
 • Opintojakso: 7081190 TKI ja/tai Palvelutoiminnan projekti -harjoittelu 5 op
 • Opintojakso: 7081191 Esimiestyön tai vaativan asiakastyön harjoittelu 5 op
 • Opintojakso: 7011098 Syventävien ammattiopintojen harjoittelu 15 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 30 op
 • Opinnäytetyö 20 op
B. Uudet palvelut ja tuotekehitystyö
 • Tietotekniikka sosiaalialalla
C. Muut teemat
 • Käsikirjat
 • Lainsäädäntö
 • Lehdet
 • Sosionomi (AMK) koulutus ja opiskelijakuntatoiminta
 • Tutkimusosaaminen
 • Joustavat opiskelumuodot ja ITK oppimisessa

A. Oppiminen ja oppimisympäristöt

Opintojakso : 7081157 Kunta palvelujen tuottajana 5 op

1. Kunnan toiminta


Julkishallinto

Kunta

2. Kunta palvelujen tuottajana

Palvelujen kehittämisen lähtökohdat
Tutkimus- ja kehittäminen

  Turun ammattikorkeakoulun tutkimusryhmiä


  Sosiaalialan hankkeet

  3. Toiminnallinen ja taloudellinen suunnittelu


  4. Laatutyö
  Opintojakso: 7081158 Yrittäjyys hyvinvointipalveluissa 5 op

  1. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys

  Yleistä

  2. Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma

  3. Yrittäjän perustiedot ja -taidot


  Yleistä

  Opintojakso : 7081159 Työyhteisötaidot ja viestintä 5 op

  1. Lähijohtaminen ja johtamisteoriat

  2. Alaistaidot ja työyhteisössä toimiminen
  3. Oppiva organisaatio

  4. Työhyvinvointi

  5. Viestintä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen


  Opintojakso: 7081090 TKI ja/tai Palvelutoiminnan projekti -harjoittelu 5 op  Opiskelija saa valmiuksia soveltaa projektitoiminnan, johtamisen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan, taloushallinnon ja suunnittelun sekä ulkoisen yrittäjyyden tietojaan käytännön työelämäprojektissa.

  Projektin suunnittelu, käynnistäminen, toteuttaminen ja arviointi

  http://www.tukialus.fi

  Opintojakso: 7081191 Esimiestyön tai vaativan asiakastyön harjoittelu 5 op

  Opiskelija
  • Harjaantuu toimimaan sosiaalialan ohjaus-, neuvonta ja johtamistehtävissä.
  • Osaa hyödyntää oppimiaan viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä oppii käyttämään alan erilaisia tietojärjestelmiä hyväkseen käytännön työtilanteissa.
  • Osaa ennakoida ja jäsentää hyvinvointipalveluiden muutoksia ja pystyy osallistumaan palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen.
  • Osaa käyttää erilaisia yhteisösosiaalityön ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja.
  • Osaa tukea kansalaisten osallisuutta ja kykenee osallistumaan vaikuttamistyöhön yhteistyössä asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. 
  • Tietää oman harjoittelutyöyhteisön tarjoaman palvelun merkityksen osana yhteiskunnallista palvelujärjestelmää.
  Opintojakso: 7011098 Syventävien ammattiopintojen harjoittelu 15 op

  Vapaasti valittavat opinnot 30 op

  Opinnäytetyö 20 op


  B. Uudet palvelut

  Tietotekniikka sosiaalialalla

  Tietotekniikka


  Tietoyhteiskunta ja sosiaalihuollon tietotekniikka


  Tiedonhallinta ja tietojohtaminen


  Asiakastietojärjestelmät  Sähköiset palvelut kansalaiselle  Sähköiset palvelut asiantuntijalle


  Hyvinvointiteknologia


  • xxx

  Muut palvelut ja tietojärjestelmät


  • xxx

  Tietoturva ja tietosuoja


  • Tietosuojavaltuutetun toimisto

  Lainsäädäntö

  • Henkilötietolaki
  • Tietohallintolaki


  C. Muut teemat

  Käsikirjat
  Lehdet
  Sosionomi (AMK) koulutus ja opiskelijakuntatoiminta

  Oppimisympäristön arviointi

  OSUKE