Hae tästä blogista


Juha Knuuttila
Näytetään tekstit, joissa on tunniste digitaalinensosiaalihuolto. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste digitaalinensosiaalihuolto. Näytä kaikki tekstit

18.10.2020

Digitaalinen sosiaalihuolto

> PALAA TÄSTÄ digitaalinen sosiaali- ja terveydenhuollossa sisällysluettelosivulle

1 Sosiaalihuolto ja digitaalinen

Digitalisaatio ja digitaalinen sosiaali- ja terveydenhuollossa on laaja-alainen ja mielenkiintoinen kenttä. Usein keskustelu julkisuudessa jää hyvin pinnalliseksi ja jäsentymättömäksi. 

Pyrin seuraavassa omalta osaltani jäsentämään sosiaalihuollon kenttää ja sitä millaisia eri näkökulmia sosiaalihuollon digitaaliseen voidaan yhdistää ja millaisessa viitekehyksessä digitalisaatiota voidaan sosiaalihuollon palvelukentässä hyödyntää.

2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajat ja jaottelu

Asemoin aluksi sosiaalihuoltoa sosiaali- ja terveyspalveluiden kentässä. 

Sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavat julkinen valta, yritykset ja kolmas sektori. Sosiaali- ja terveyspalvelut on organisoitu julkisella sektorilla karkeasti ottaen ja lainsäädäntöperusteisesti sosiaalihuoltoon, perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon ja työterveydenhuoltoon.

Sosiaalihuolto on laaja toimintakenttä ja kokonaisuus. Sen järjestäminen on kunnan vastuulla, sosiaalihuollon järjestämistä ja palveluiden tuottamista säätelevät omat lait ja palveluja toteuttaa sosiaalihuollon ammattihenkilöstö.

Digitaalinen sosiaalihuolto on digitalisaation hyödyntämistä sosiaalihuollon järjestämisessä, sosiaalihuollon palvelulutehtävien toteuttamisessa ja sosiaalipalveluiden tarjoamisessa. Digitaalisen sosiaalihuollon toimintakentän hahmotan seuraavanlaisesti.

Sosiaalihuollon tehtävät

Sosiaalihuolto on osa hyvinvointiyhteiskunnan hyvinvointipalveluita. Kunnalla on julkisen vallan edustajan vastuu sosiaalihuollon järjestämisestä. Sosiaalihuoltolaki määrittää sosiaalihuollon vastuun ja toteutuskentän seuraavasti.

3.1 Sosiaalipalveluiden järjestäminen

Sosiaalipalveluilla tarkoitetaan kunnallisia sosiaalipalveluja ja niihin sisältyviä tukipalveluja sekä muita toimia, joilla sosiaalihuollon ammattihenkilöt ja muu asiakastyöhön osallistuva henkilöstö edistävät ja ylläpitävät yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta; (22.4.2016/292)

Kaikki sellainen digitaalinen toiminta ja palvelut jotka eivät edistä edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista, ei ole sosiaalihuollon tavoitteiden mukaista toimintaa. 

3.2 Muut sosiaalihuollon tehtävät

 1. Neuvonta ja ohjaus
 2. Rakenteellinen sosiaalityö
 3. Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen
 4. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen
 5. Palveluiden kehittäminen kasvatuksen tukemiseksi
Sosiaalihuollon tehtävissä korostuvat lasten, nuorten ja perheiden tukeminen ja erityistä tukea tarvitsevat henkilöt. Näiden asiakasryhmien digitaalisten sosiaalipalveluiden kehittäminen on sosiaalihuollon erityisvastuuna.

Digitalisaation tulisi tukea rakenteellista sosiaalityötä: ongelmiin varhaista ja ennakoivaa puuttumista ja rakenteellisten epäkohtien poistamista.

Sosiaalihuollon palveluprosessi

Digitaalista sosiaalihuoltoa voidaan kehittää sosiaalihuollon palveluprosessin eri vaiheissa: ennen asian vireilletuloa, asiakkuuden aikana ja asiakkuuden päättymisen jälkeen.

 1. Asian vireilletulokäsittely
 2. Palvelutarpeen arviointi
 3. Asiakkuuden suunnittelu
 4. Palvelun järjestäminen
 5. Palvelun toteutus

Sosiaalihuollon palvelutehtävät

Digitaalisen sosiaalihuollon kehittämistyötä voidaan tehdä sosiaalihuollon eri palvelutehtävien mukaisesti. Keskitytään esim. lapsiperheiden palveluihin, työikäisten palveluyihin ja ikäihmisten palveluihin.

 1. Lapsiperheiden palvelut
 2. Perheoikeudelliset palvelut
 3. Lastensuojelu
 4. Työikäisten palvelut
 5. Vammaispalvelut
 6. Päihdehuolto
 7. Iäkkäiden palvelut
Sosiaalipalvelut

Digitaalisen sosialaihuollon kehittäminen voi kohdistua erilaisiin palvelumuotoihin ja palvelun sisällä tapahtuvaan asiakaspalvelun toteuttamiseen. Esim. kotipalvelutyö ja kotihoidon kehittämiseen ikäihmisten palveluissa.

 1. Sosiaalityö (Digisosiaalityö)
 2. Sosiaaliohjaus
 3. Sosiaalinen kuntoutus
 4. Perhetyö
 5. Kotipalvelu
 6. Kotihoito
 7. Asumispalvelut
 8. Laitospalvelut
 9. Liikkumista tukevat palvelut
 10. Päihdetyö
 11. Mielenterveystyö
 12. Kasvatus- ja perheneuvonta
 13. Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta
 14. Lastenvalvoja
 15. Omaisten tai läheistään hoitavan henkilön vapaa
 16. Sosiaalipäivystys
 17. Muuta: Lomaviettopalvelu, vertaisryhmätoiminta ja tukihenki-/perhetoimintaa
7 Lähteitä